Category

Blog
In deze zaak staat de kwalificatie van dealer- en reparatieovereenkomsten centraal die zijn gesloten tussen enerzijds Stellantis Nederland B.V. (‘Stellantis’) en anderzijds haar dealers en reparateurs. Stellantis is verantwoordelijk voor de verkoop, het onderhoud en de reparatie van voertuigen van onder meer de merken Opel, Citroën, Peugeot en DS in Nederland.
Read More
Sinds 1978 bestaat tussen (de rechtsvoorganger van) Duomed The Netherlands B.V. (‘Duomed’) als distributeur en (de rechtsvoorganger van) Fujifilm Europe GmbH als leverancier een distributierelatie. In 2011 zijn de distributie overeenkomsten voor de Nederlandse markt overgenomen door Fujifilm Europe B.V. (‘Fujifilm’).
Read More
In deze uitspraak geeft het hof onder meer een oordeel over de buitengerechtelijke ontbinding van een agentuurovereenkomst op grond van artikel 6:265 BW. De principaal is volgens de agent tekort geschoten in de nakoming van haar verplichting facturen te sturen van directe en indirecte orders in het exclusiviteitsgebied van de agent en om over deze...
Read More
Wat zijn de vereisten voor de toepasselijkheid van algemene voorwaarden bij internationale koopovereenkomsten met betrekking tot roerende zaken?
Read More
Art. 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (‘EVRM’) waarborgt het recht op een eerlijk proces. Onderdeel hiervan is het recht op behandeling van de zaak door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht
Read More
Een Nederlandse importeur van alcoholische dranken koopt sinds 1996 met regelmaat wijn in van een Italiaanse leverancier. De importeur is de enige distributeur in Nederland (in ieder geval sinds eind september 2017) van twee labels van de leverancier, te weten Gran Sasso en Don Camillo.
Read More
Get Moving c.s. exploiteert een transportbedrijf dat onder meer gespecialiseerd is in pakketbezorging aan huis. Get Moving c.s. vervoert op niet-exclusieve basis pakketten in opdracht van DPD, een expeditiebedrijf. Eind 2012 en begin 2013 zijn tussen Get Moving c.s. en DPD laatstelijk raamovereenkomsten tot stand gekomen betreffende het vervoer van pakketten door Get Moving c.s....
Read More
Uitspraak Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 12 juli 2022 -  omzeiling exclusiviteitsafspraak met distributeur door verkopen te laten lopen via een groepsvennootschap van de leverancier wordt niet gehonoreerd
Read More
Rechtbank Rotterdam 31 maart 2022 – verleende consultancy diensten kwalificeren als agentuur; de regels ten aanzien van betaling van een klantvergoeding zijn van bijzonder dwingend recht en hebben voorrang ook indien voor de toepassing van een ander rechtsstelsel dan Nederlands recht is gekozen.
Read More
Op 12 mei 2021 bericht een leverancier van Wellcotec haar dat de agent om de productie, met het eigen etiket van de agent, van één van de door Wellcotec verhandelde apparaten heeft verzocht. Op 16 mei 2021 beëindigt Wellcotec de tussen partijen tot stand gekomen agentuurovereenkomst met onmiddellijke ingang.
Read More
1 2 3