Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Lennox Litigation B.V. (Lennox Litigation) verstrekte opdrachten, inclusief eventuele vervolg-opdrachten en nieuwe opdrachten.
 2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, uitsluitend aanvaard door Lennox Litigation, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.
 3. Onverminderd het voorgaande, worden alle in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen tevens onherroepelijk bedongen ten behoeve van alle aan Lennox Litigation verbonden (rechts)personen en al dan niet ingeleende werknemers en/of andere hulppersonen.
 4. Lennox Litigation is bevoegd om bij de uitvoering van een aan haar verstrekte opdracht derden in te schakelen. Bij de selectie van derden zal Lennox Litigation de nodige zorgvuldigheid betrachten. De opdrachtgever machtigt Lennox Litigation om mede namens haar eventuele aansprakelijkheids-beperkingen te aanvaarden. Lennox Litigation is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van enig handelen of nalaten, een fout of tekortkoming van deze derden.
 5. Alle opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van deze opdrachten geen rechten ontlenen en zij mogen niet afgaan op het resultaat daarvan, tenzij Lennox Litigation daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de rechtsbetrekking waarin derden komen te staan die, al dan niet met inachtneming van het voorgaande, afgaan op het resultaat van een door Lennox Litigation uitgevoerde opdracht.
 7. Tenzij schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van Lennox Litigation, vrijwaart de opdrachtgever Lennox Litigation, alsmede alle aan haar verbonden personen, tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze verband houden met of voortvloeien uit de aan Lennox Litigation verstrekte opdracht. Deze vrijwaring omvat mede de kosten van juridische bijstand.
 8. Iedere aansprakelijkheid die voortvloeit uit, of verband houdt met, de uitvoering van een door Lennox Litigation aanvaarde opdracht is beperkt tot het bedrag waarop uit hoofde van de door Lennox Litigation gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) in het desbetreffende geval aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat op grond van de voorwaarden van die verzekering(en) voor rekening van Lennox Litigation komt. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering uit hoofde van voornoemde verzekering(en) zou plaatsvinden, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Lennox Litigation in verband met de desbetreffende opdracht aan honorarium heeft ontvangen, met een maximum van in totaal EUR 100.000.
 9. Alle aanspraken en andere bevoegdheden van de opdrachtgever of derden die voortvloeien uit of verband houden met de uitvoering van een door Lennox Litigation aanvaarde opdracht vervallen, indien niet binnen één jaar na ontdekking daarvan een procedure aanhangig is gemaakt. In ieder geval vervallen deze aanspraken en andere bevoegdheden na verloop van twee jaar na uitvoering van de in verband met de opdracht verrichte werkzaamheden.
 10. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het door de opdrachtgever aan Lennox Litigation verschuldigde honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven, welke tarieven van tijd tot tijd door Lennox Litigation kunnen worden herzien. Naast het honorarium is de opdrachtgever de verschotten verschuldigd die door Lennox Litigation zijn betaald. Alle bedragen zijn exclusief btw, tenzij nadrukkelijk anders wordt aangegeven.
 11. Het verschuldigde honorarium en de verschotten zullen in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen, te rekenen vanaf de datum waarop de declaratie is verzoden.
 12. Bij het uitblijven van een tijdige betaling, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd. Indien betaling na een eerste aanmaning uitblijft, is de opdrachtgever tevens een opslag van 15% over de hoofdsom verschuldigd. Daarnaast zijn alle kosten die Lennox Litigation moet maken om betaling van het verschuldigde bedrag te verkrijgen, waaronder begrepen de werkelijke buitengerechtelijke kosten, de kosten van juridische bijstand en de interne kosten door tijdsbeslag, voor rekening van de opdrachtgever.
 13. De rechtsverhouding tussen Lennox Litigation en de opdrachtgever en/of derde is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht, met uitzondering van regels van internationaal privaatrecht ten aanzien van het toepasselijke recht.
 14. Alle geschillen tussen Lennox Litigation en de opdrachtgever en/of derde zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van, en worden uitsluitend beslist door, de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd het recht van hoger beroep en beroep in cassatie.