Category

Blog
Rechtbank Rotterdam 31 maart 2022 – verleende consultancy diensten kwalificeren als agentuur; de regels ten aanzien van betaling van een klantvergoeding zijn van bijzonder dwingend recht en hebben voorrang ook indien voor de toepassing van een ander rechtsstelsel dan Nederlands recht is gekozen.
Read More
Op 12 mei 2021 bericht een leverancier van Wellcotec haar dat de agent om de productie, met het eigen etiket van de agent, van één van de door Wellcotec verhandelde apparaten heeft verzocht. Op 16 mei 2021 beëindigt Wellcotec de tussen partijen tot stand gekomen agentuurovereenkomst met onmiddellijke ingang.
Read More
Een leverancier van gas en elektriciteit, Qwint B.V. (hierna ‘Qwint’), sluit op 22 maart 2019 een partnerovereenkomst met Say4You B.V. (hierna ‘Say4You’), op grond waarvan Say4You is aangesteld als agent om (bemiddelings)werkzaamheden te verrichten voor Qwint ter zake van het tot stand komen van energieleveringsovereenkomsten.
Read More
ABC, een Nederlandse vennootschap, heeft geïnvesteerd in ATI, een Belgische vennootschap. ABC heeft onroerend goed geleverd aan ATI, ter gedeeltelijke voldoening van haar schuld uit de investeringsovereenkomst.
Read More
Een voorlopig getuigenverhoor kan van belang zijn bij de afweging om een civiele procedure te starten. Het verhoor kan bijdragen aan een inschatting van de proceskansen, of het kan voorkomen dat bewijs verloren gaat.
Read More
In beginsel wordt bij verstek van de gedaagde de vordering van de eisende partij door de rechtbank toegewezen, tenzij de vordering de rechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt. Deze regel geldt ook voor hoger beroep.
Read More
Hier was de vraag aan de orde of een partij in beroep moet tegen een uitspraak als het dictum voor hem gunstig is, maar er wel voor die partij ongunstige beslissingen in het lichaam van de uitspraak staan.
Read More
Zowel de kantonrechter als het gerechtshof hadden de opposant van een verstekvonnis niet-ontvankelijk verklaard in zijn verzet wegens overschrijding van de verzettermijn.
Read More
In een echtscheidingsconvenant is vastgelegd dat de man in geval van uittreding uit de maatschap waar hij werkzaam is, een bepaald percentage van zijn goodwill aanspraken aan de vrouw zal vergoeden.
Read More
Nadat een bestelauto is omgebouwd tot camper, constateert de eigenaar diverse gebreken. De aanspraak op nakoming (herstel) wordt omgezet in een aanspraak op vervangende schadevergoeding, welke de eigenaar in rechte vordert van de camperbouwer.
Read More
1 2 3