By

Vicky von der Fuhr
Art. 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (‘EVRM’) waarborgt het recht op een eerlijk proces. Onderdeel hiervan is het recht op behandeling van de zaak door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht
Read More
Een Nederlandse importeur van alcoholische dranken koopt sinds 1996 met regelmaat wijn in van een Italiaanse leverancier. De importeur is de enige distributeur in Nederland (in ieder geval sinds eind september 2017) van twee labels van de leverancier, te weten Gran Sasso en Don Camillo.
Read More
Get Moving c.s. exploiteert een transportbedrijf dat onder meer gespecialiseerd is in pakketbezorging aan huis. Get Moving c.s. vervoert op niet-exclusieve basis pakketten in opdracht van DPD, een expeditiebedrijf. Eind 2012 en begin 2013 zijn tussen Get Moving c.s. en DPD laatstelijk raamovereenkomsten tot stand gekomen betreffende het vervoer van pakketten door Get Moving c.s....
Read More
Uitspraak Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 12 juli 2022 -  omzeiling exclusiviteitsafspraak met distributeur door verkopen te laten lopen via een groepsvennootschap van de leverancier wordt niet gehonoreerd
Read More
Rechtbank Rotterdam 31 maart 2022 – verleende consultancy diensten kwalificeren als agentuur; de regels ten aanzien van betaling van een klantvergoeding zijn van bijzonder dwingend recht en hebben voorrang ook indien voor de toepassing van een ander rechtsstelsel dan Nederlands recht is gekozen.
Read More
Op 12 mei 2021 bericht een leverancier van Wellcotec haar dat de agent om de productie, met het eigen etiket van de agent, van één van de door Wellcotec verhandelde apparaten heeft verzocht. Op 16 mei 2021 beëindigt Wellcotec de tussen partijen tot stand gekomen agentuurovereenkomst met onmiddellijke ingang.
Read More
Een leverancier van gas en elektriciteit, Qwint B.V. (hierna ‘Qwint’), sluit op 22 maart 2019 een partnerovereenkomst met Say4You B.V. (hierna ‘Say4You’), op grond waarvan Say4You is aangesteld als agent om (bemiddelings)werkzaamheden te verrichten voor Qwint ter zake van het tot stand komen van energieleveringsovereenkomsten.
Read More
ABC, een Nederlandse vennootschap, heeft geïnvesteerd in ATI, een Belgische vennootschap. ABC heeft onroerend goed geleverd aan ATI, ter gedeeltelijke voldoening van haar schuld uit de investeringsovereenkomst.
Read More
Een voorlopig getuigenverhoor kan van belang zijn bij de afweging om een civiele procedure te starten. Het verhoor kan bijdragen aan een inschatting van de proceskansen, of het kan voorkomen dat bewijs verloren gaat.
Read More
In beginsel wordt bij verstek van de gedaagde de vordering van de eisende partij door de rechtbank toegewezen, tenzij de vordering de rechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt. Deze regel geldt ook voor hoger beroep.
Read More
1 2