VEB/BP: aanknoping bij de plaats van de beursnotering voor bepaling van het Erfolgsort

Auteur: Maarten Vink

VEB heeft tegen BP een collectieve actie ingesteld bij de Nederlandse rechter, namens (voormalig) aandeelhouders die hun aandelen in BP via een Nederlandse beleggingsrekening hebben gekocht, gehouden of verkocht. Zij zouden schade hebben geleden wegens onjuiste, onvolledige en misleidende mededelingen van BP. Volgens VEB is de Nederlandse rechter bevoegd op grond van art. 7, punt 2 van de Brussel I-bis verordening, omdat Nederland de plaats van het intreden van de schade zou zijn (het Erfolgsort). Het Hof van Justitie oordeelt echter dat alleen de lidstaten waar de aangesproken vennootschap met het oog op haar beursnotering heeft voldaan aan de wettelijke openbaarmakingsverplichtingen als Erfolgsort kunnen worden aangemerkt.

Beleggers in aandelen van vennootschappen met een buitenlandse beursnotering kunnen dus niet terecht bij de Nederlandse rechter, enkel en alleen omdat zij schade hebben geleden op hun Nederlandse beleggingsrekening. Ook niet als zij zich aansluiten bij een Nederlandse belangenvereniging zoals de VEB.

HvJ EU 12 mei 2021 ECLI:EU:C:2021:377